Medezeggenschapsraad (MR)

Een van de manieren om mee te praten over beleidsmatige zaken op school is door zitting te nemen in de MR, de Medezeggenschapsraad. Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

 

De medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders, toetst het beleid dat de directie en het bestuur Spolt voert. Dit beleid kan op grond van inspraak van ouders en personeel bijgesteld worden.

 

In de MR hebben zitting:

 

Naam

Geleding

Paul Ramakers (voorzitter)

Ouder

Angéla Wouters (secretaris) 

Leerkracht

Inge Timmermans 

Ouder

Jacky Winkelmolen

Leerkracht

 

De vergaderdata en verslagen van de vergaderingen van de MR kunt u lezen in de digitale boekenkast Digitale boekenkast  op de web-versie van het: ouderportaal.

 

Heeft u vragen neem gerust contact met ons op:

Mail: a.wouters@spolt.nl 

Tel:  0475-451624 (school)