De Medezeggenschapsraad (MR)

Een van de manieren om mee te praten over beleidsmatige zaken op school is door zitting te nemen in de MR, de Medezeggenschapsraad. Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

De medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders, toetst het beleid dat de directie en het bestuur Spolt voert. Dit beleid kan op grond van inspraak van ouders en personeel bijgesteld worden.

In de MR hebben zitting:
  Angéla Wouters (secretaris)          Leerkracht
  Ankie Coumans                               Leerkracht
  Inge Timmermans                           Ouder
  Paul Ramakers (voorzitter)             Ouder

De vergaderdata en verslagen van de vergaderingen van de MR kunt u lezen in de digitale boekenkast Digitale boekenkast  op de web-versie van het : ouderportaal .

Heeft u vragen neem gerust contact met ons op:
Mail: a.wouters@bs-harlekijn.nl
Tel:  0475-451624 (school)

Het beleid dat Spolt (schoolbestuur) bepaalt voor meerdere scholen, wordt getoetst door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ook deze raad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. Voor informatie: www.spolt.nl
Voor algemene informatie over het basisonderwijs raadpleeg: www.50tien.nl (0800-5010).