De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Basisschool Harlekijn maakt deel uit van SPOLT (Stichting Primair Onderwijs Leudal Thornerkwartier).
Als bevoegd gezag stelt SPOLT het beleid vast voor personele zaken, huisvesting scholen en financiën. Dit beleid geldt voor de scholen ressorterend onder SPOLT.
Om de medezeggenschap te regelen voor deze beleidsterreinen is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld.
Deze raad bestaat uit leerkrachten en ouders van SPOLT-scholen.
De GMR functioneert overkoepelend voor de lokale medezeggenschapsraden. 
De GMR adviseert SPOLT en wordt gevraagd advies en instemming te geven voor het voorgenomen beleid van SPOLT.

Voorzitter van de GMR is de heer G. Camps  en de secretaris is mevrouw H. Huiberts.

Klik hier voor meer informatie over de GMR.